Ciprus, a szépség és a szerelem szigete

Időpont                               Részvételi díj

2015. ápr. 4-11.   227.500 Ft
+ reptéri ill.

A reptéri illeték 20.000 Ft (fix összeg).

A részvételi díj tartalmazza a repülőjegyet, a transzfereket, a szállodai elhelyezést fél­pan­zió­val, az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, a fenti progra­mo­kat belépődíjakkal, a Fehérvár Travel cso­port­kí­sé­rő­jét (a budapesti indulástól a bu­da­pesti ér­ke­zés­ig) és a helyi ide­gen­ve­ze­tést.

Egyágyas felár: 49.500 Ft
 
Tengerre néző 
szoba felára:

15.000 Ft/szoba

(A tengerre néző szoba a tenger felé néző 3. emeleti, vagy annál magasabban fekvő szobát jelenti. A szálloda tengeroldali szobáinak 1. és 2. emeletéről a tenger a közeli épületek miatt nem látszik.)

Gyerekkedvezmény: 145.000 Ft
(12 éves korig)
 
2. gyerek kedvezménye: 72.500 Ft
(12 éves korig)
 
3. ágy kedvezménye: 23.400 Ft
 
Betegség-, baleset- 
és poggyászbiztosítás:

450 Ft/nap
(bővebben lásd ide kattintva)
 

További információk a hasznos tudni­va­lók­nálol­vas­ha­tók.

** Figyelem: lehetőség van arra, hogy uta­saink felár elle­né­ben egy tengerparti 4*-os szállodában kap­janak elhelyezést. Eb­ben az esetben a fél­pan­ziós ellátást is a 4*-os szállodában biztosítjuk. Felhívjuk fi­gyel­mü­ket, hogy ide­gen­ve­zetőnk az eredeti rész­vé­te­li díjban fog­lalt szállodában tar­tóz­ko­dik majd, de ter­mé­sze­tesen szükség esetén se­gít­sé­get nyújt. 
A 4*-os szálloda választása esetén a fenti részvételi díjon (és az esetleges egyágyas feláron) kívül a következő extra költségek lép­nek életbe:
 

4*-os szálloda felára: 64.000 Ft
 
Tengerre néző felár: 79.000 Ft/szoba
(a 4*-os szálloda felárán felül)
 
Egyágyas felár felára: 34.700 Ft

Utazás
Menetrend szerinti közvetlen repülőjárattal Lar­na­cára és vissza. Cipruson légkondicionált autóbusszal.

Szállás
7 éjszaka Limassol szállodanegyedében, egy 3 csil­la­gos szál­lo­dá­ban, kétágyas, fürdő­szo­bás szobákban, a ten­ger­par­ti homokos strandtól 200 méterre. A szál­lo­dá­ban étterem, bár, úszó­me­dence, teniszpálya, biliárd, asztalitenisz, vala­mint térítés elle­nében wellness-részleg (szauna, masszázs) áll a ven­dégek ren­del­ke­zé­sé­re. A szobák mind­egyike er­ké­lyes. A szobák felsze­re­léséhez tartozik: légkon­di­cio­náló, mű­hol­das tv, telefon, hajszárító, hűtő­szekrény (ez utóbbi kettő csak térítés elle­né­ben).**

Ellátás
Félpanzió (7 büféreggeli / 7 főétkezés – bü­fé­va­csora a második naptól a hetedik napig, büfé­ebéd a 8. napon).

A Földközi-tenger harmadik leg­na­gyobb szigete kiváló adott­sá­gokkal várja a turis­tákat: barát­ságos emberek, finom ételek, jó közbiz­tonság és nagyon kellemes éghajlat. A három kontinens (Európa, Ázsia, Afrika) talál­ko­zá­sánál fekvő sziget ókori és kö­zép­ko­ri emlé­keinek szokatlan gazdag­sága, az elbűvölő hegyi falvak a kultu­rális köru­ta­zások kedve­lőinek is első­rangú látni­va­lókkal szol­gál­nak. Az idegen­for­galom fellen­dü­lése elle­nére Ciprus ma is őrzi ere­deti báját, szép­ségét. Sokan mondják: nem véletlen, hogy Aphrodité, a szépség és szerelem isten­nője a sziget part­jainál született a tenger habjaiból.

1. nap: Limassol

A délutáni órákban elutazás Ferihegyről Larnacára, Ciprus nemzetközi repülőterére, transzfer a limassoli szállodába (7 éj). 
Limassol városa Ciprus déli részén, a Földközi-ten­ger partján található. Központi fekvése révén az or­szág különböző részeibe induló kirándulások ide­á­lis kiindulópontja.

2. nap: Nicosia, Lefkara

Egész napos kirándulás Nicosiába, Európa utolsó ketté­osztott fővá­rosába. Vá­ros­né­zés: velen­cei vá­ros­falak, Famagusta-kapu, Érseki Palota, Szt. János-katedrális, Ciprus Múzeum (az ország leg­je­len­tő­sebb múzeuma – régészeti kincsek a bronz­kortól a görög és a római korig) stb. 
Ezt köve­tően átruc­canás a törökök lakta Észak-Nicosiába (útlevél vagy új típusú személyi igazol­vány szük­séges). Is­mer­ke­dés az óvárossal, látogatás az impozáns Selimiye-mecsetben, az egykori Szent Zsófia-szé­kes­egy­házban, valamint a Büyük Han nevű XVI. századi kara­ván­sze­rájban. Kora délután vissza­térünk Dél-Nicosiába, sza­bad­idő a Laiki Yitonia ne­gyedben. A festői stílusban resta­urált házak az áru­sok­kal, kézműves üzle­tekkel, étter­mekkel az évszá­za­dokkal ezelőtti Nicosiába vezetik a láto­gatókat. 
Délután vissza­uta­zás Limassolba, útközben pihenő Lefkara faluban, „Ciprus Szent­end­réjében”. A han­gu­la­tos hegyi falu lakói évszá­zadok óta foglalkoznak hímzéssel, a hagyomány szerint Leonardo da Vinci 1481-ben itt vásárolt oltár­terítőt a Milánói dóm számára.

3. nap: Limassol

Pihenés, illetve le­he­tő­ség ide­gen­ve­ze­tőnk­kel egy sétára Limassol központjában.

4. nap: Kurion, Aphrodité szülőhelye, Paphos, Yeroskipou

Egész napos kirándulás Limassoltól nyugatra. Elő­ször a több mint 3000 éves ókori város, Kurion ma­rad­vá­nyait láto­gatjuk meg, mely Ciprus leglát­vá­nyo­sabb ókori emléke (gyönyörű fekvésű szín­ház). Útban Paphos felé pihenő annál a roman­tikus han­gu­latú part­sza­kasznál, ahol a legenda szerint Aphrodité, a szépség és szerelem isten­nője kikelt a habokból. 
Vá­ros­né­zés Paphos-ban (UNESCO vi­lág­örök­ség): király­sírok a Krisztus előtti III. századból, Szt. Pál oszlop, ásatási terület a világ­hírű moza­ikok­kal. Szabad­idő a régi kikö­tőben, le­he­tő­ség a kikötői erőd meg­lá­to­ga­tá­sá­ra. Visszaútban Limassolba meg­nézzük Yeroskipou-ban az ötkupolás, ezeréves Ayia Paraskevi-templomot (gyönyörű freskók).

5. nap: Észak-Ciprus (Famagusta, Bellapais, Kyrenia, Szt. Hilarion vára)

Szabad program Limassolban.
Fakultatív program: Észak-Ciprus
Egész napos ba­ran­go­lás Ciprus északi harmadán, amely 1974 óta török megszállás alatt áll. A nap kezde­teként is­mer­ke­dés Famagustával, Othello               

városával: hatalmas velencei város­falak, Othello-torony, a gótikus francia kated­rá­li­sokra emlé­kez­tető Lala Mustafa Pasa-mecset – az egykori Szt. Miklós-katedrális. E különös hangu­latú városban sétálva úgy tűnik, mintha megállt volna az idő.
To­vább­uta­zás a Pentadaktilosz-hegységen keresztül Bellapaisba. E falucska egy gyönyörű fekvésű hegy­ol­dalban talál­ható. Láto­gatás az egy­kori premontrei-kolostor félig romosan is pom­pás gótikus épü­let­együt­tesében. A követ­kező állo­másunk Kyrenia, amely városka bűbá­jos kikötője és a kikötő mellett álló erőd sokáig emlé­ke­zetes marad az oda­utazók számára. A tekin­télyt paran­csoló erődben egy érdekes hajó­roncs múzeum is talál­ható.
Az észak-ciprusi kirándulás befe­je­zé­se­képpen autó­busszal felmegyünk 700 méteres magas­ságba, az északi tenger­part fölé maga­sodó, léleg­zet­elál­lító fekvésű Szt. Hilarion várába. Az egykori királyi várból káp­rá­za­tos pano­ráma nyílik a part­vi­dékre és Kyrenia városára. 
A fakul­tatív program ára: 22.500 Ft, mely tartal­mazza a követ­kező belé­pő­dí­ja­kat is: Bellapais-apát­ság, Kyrenia erődje, Szent Hilarion vára (garantált indulás).
Figyelem: az észak-ciprusi programhoz érvényes útlevél vagy új típusú személyi igazolvány szükséges.

6. nap: Troodos-hegység (Lania, Kikko-kolostor, Makarios Mauzóleum, Kakopetria)

Egész napos kirándulás a Troodos-hegységbe, melynek leg­ma­ga­sabb csúcsa (az Olympos) közel 2000 méter magas. Délelőtt séta egy elbű­völő falu­ban, Laniában, majd Ciprus leghí­resebb kolos­torát, a Kikko-kolostort nézzük meg (az ortodox világ egyik leg­gaz­da­gabb kolos­tora). A köze­lében, egy hegy­tetőn talál­ható Makarios érsek mauzó­leuma (szép pano­ráma). Délután séta egy tipikus ciprusi hegyi faluban, Kakopetriában, a tele­pülés szélén álló XI. századi Ayios Nikolaos templom értékes freskóinak meg­te­kin­té­se (UNESCO vi­lág­örök­ség).

7. nap: Limassol

Szabadidő, pihenés.

8. nap: Kiti, Larnaca

Délelőtt sza­bad­idő, majd félnapos kirándulás Lar­na­cá­ba. Útközben megállunk Kiti faluban, ahol a helyi temp­lomban megnézünk egy VI. századi bizánci mo­zai­kot, amit Cipruson a legszebb mozaiknak tartanak. Követ­kező megállónk a Hala Sultan tekke: a Larnaca köze­lében talál­ható mecset az iszlám világ leg­je­len­tő­sebb zarán­dok­he­lyei közé tartozik. 
To­vább­uta­zás a Sós-tó mentén Larnacába. A város fő ne­ve­zetes­sé­ge a látványos Szt. Lázár-templom. A legenda szerint Lázár, miután Jézus feltá­masz­totta, Ciprus szigetére hajózott, püspökké válasz­tották és itt is temették el. A templom és a Szt. Lázár ereklyék meg­te­kin­té­se után sza­bad­idő.
Kora este transzfer a larnacai repülőtérre, haza­utazás Buda­pest­re.

Figyelem: A napok sorrendje felcserélődhet.

Térkép